Obchodní podmínky

PCB Benešov, a.s., Jana Nohy 1352, 256 01 Benešov

1) Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se stávají nedílnou součástí obchodního vztahu uzavíraného mezi dodavatelem (PCB Benešov a.s.) a zákazníkem (fyzická nebo právnická osoba). Smluvní vztahy mezi stranami se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že mezi stranami byla uzavřena smlouva, příp. jen objednávka, platí tyto VOP tehdy, nejsou-li podmínky prodeje smluvně upraveny jinak.

Tyto VOP nabývají platnost přijetím objednávky a obě strany souhlasí s jejich obsahem.  Ujednání v objednávce má přednost před VOP jen tehdy, pokud bude potvrzeno oběma stranami.

2) Poptávka a nabídka

 1. a) Zákazník je povinen detailně technicky specifikovat poptávané výrobky nebo poskytnout dodavateli přesnou technickou dokumentaci v provedení postačujícím k vyhotovení nabídky dodavatele.
 2. b) Dodavatel odpovídá za parametry výrobku podle dodané technické dokumentace od zákazníka, v případě, že samotnou objednávku dle předložené technické dokumentace k výrobku plně odsouhlasil.
 3. c) Cenová nabídka je závislá na technickém zadání pouze v případě, že zákazník zboží jednoznačně technicky specifikoval ve své poptávce a dodatečně specifikaci nezměnil.

3) Objednávka

Zákazník objednává výrobky výlučně písemnou formou – dopisem, faxem nebo e-mailem na oficiální obchodní kontakty dodavatele a odpovídá za vzájemný soulad objednávky a dodané dokumentace pro výrobu spojů.

Objednávku lze sjednat jako rámcovou s průběžným plněním v požadovaných termínech.

Změny nebo doplňky k objednávce jsou vyžadovány písemnou formou a jsou považovány za novou objednávku, která je předmětem nové akceptace ze strany dodavatele

Objednávka musí obsahovat zejména:

 1. a) datum a číslo objednávky, název požadovaného výrobku a jeho specifikaci, která musí odpovídat poptávkovému listu
 2. b) požadované množství, příp. rozměry jednotlivých výrobků a termín dodání
 3. c) způsob dodání (tj. doprava zákazníka nebo doprava dodavatele), adresu příjemce výrobků s uvedením osoby oprávněné k převzetí výrobků včetně kontaktního telefonu, adresu pro zaslání faktury,
 4. d) obchodní firmu a sídlo zákazníka, IČ a DČ, údaj o zápisu v obchodním či živnostenském rejstříku, jméno a kontakt (telefon, fax, e-mail) oprávněné osoby, bankovní spojení.

4) Potvrzení objednávky – ( nahrazuje v plném rozsahu kupní smlouvu)

 1. a) Dodavatel vystaví bez zbytečného odkladu potvrzení objednávky s uvedením termínu a způsobu dodání a cenu. Potvrzení objednávky obsahuje přesný popis výrobku, způsob a místo jeho dodání, dodací adresu, příp. označení osoby oprávněné jej převzít, včetně kontaktního telefonu a způsob placení. Cena dodávky je podstatnou podmínkou, bez níž kupní smlouva není platná. Vychází z platného ceníku dodavatele s výjimkou, kde je cena kalkulována individuelně.
 2. b) Náklady na balení jdou k tíži kupujícího. Použité obaly se vracejí jen v případě, že je to výslovně ujednáno.
 3. b) Potvrzením objednávky je zákazníkovi oznámeno zahájení výroby a ten je povinen doručit dodavateli potvrzení obsahu údajů v akceptované objednávce, souhlas s údaji na potvrzené objednávce, či oznámit dodavateli případné připomínky k potvrzení objednávky neprodleně, max. do 24 hod. od jejího obdržení. Pokud tak zákazník neučiní, má dodavatel za to, že s potvrzením objednávky souhlasí.
 4. c) Při platném odstoupení zákazníka od potvrzené objednávky (kupní smlouvy) nebo při stornování rozpracované zakázky, bude-li takové „storno“ dodatelem odsouhlaseno, jsou zákazníkovi vyfakturovány veškeré již naběhlé náklady, které je povinen dodavateli uhradit. Toto opatření platí i při pozdějších změnách ve výrobních podkladech, které jsou součástí původních podkladů pro výrobu nebo jejich změn.

5) Dodací podmínky

 1. a) Dodací termín uvedený v akceptaci objednávky je termínem expedice výrobků od dodavatele.
 2. b) Způsob předání výrobků je uveden v potvrzené objednávce (osobní odběr, obchodní balík, EMS, jiný způsob).
 3. c) Výrobky jsou standardně baleny v ochranné folii, každý druh je vybaven osvědčením o jakosti. Současně s dodávkou je zaslána faktura, příp. dodací list.
 4. d) Odchylky od objednaného množství jsou přípustné jen po předcházející dohodě se zákazníkem. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsou též fakturovány i výrobky, které jsou vyrobeny nad objednané množství jako nutný technologický přídavek, dle platných Technických podmínek pro naši výrobu plošných spojů.

6) Platební podmínky

Není-li smluvně ujednáno jinak, platí následující platební a dodací podmínky:

 1. a) Zákazník se zavazuje uhradit cenu zakázky, včetně DPH, na základě vystavené faktury se splatností 14 dní od jejího vystavení, pokud není smluvně dohodnut jiný termín splatnosti.
 2. b) Způsob platby za dodávku výrobků (převodem, na dobírku, hotově, zálohou) je dohodnut při potvrzení objednávky.
 3. c) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou faktury je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. d) Zákazník není oprávněn zadržovat platby. Platba se považuje za provedenou teprve v okamžiku, kdy je připsána na účet dodavatele nebo přijata hotovostní platba.

7) Přechod vlastnického práva

 1. a) Zákazník nabývá vlastnické právo k výrobkům a výrobní dokumentaci teprve úplným zaplacením kupní ceny na účet dodavatele či v hotovosti do pokladny dodavatele. Podmínkou přechodu vlastnického práva je uhrazení i všech předchozích pohledávek zákazníka.
 2. b) Zákazník je povinen označit a skladovat výrobky tak, aby bylo možné identifikovat vlastnické právo.

8) Přechod nebezpečí škody na výrobky

Nebezpečí škody na výrobky přechází na zákazníka v okamžiku, kdy je převezme od dodavatele, či od okamžiku, kdy mu dodavatel umožní s nimi nakládat – po převzetí poštovního balíku, příp. jiném převzetí.

9) Splnění dodávky

 1. a) Je-li smluvně dojednána dodací podmínka DDP místo dodání, dodá dodavatel výrobky na místo označené zákazníkem v objednávce.
 2. b) Po předchozí dohodě se zákazníkem je možné dojednat dodací podmínku EXW výrobní závod dodavatele. Dodávka se v tomto případě považuje za splněnou tím, že dodavatel připraví výrobky k odběru a zákazníka vyzve k odebrání.
 3. c) Zákazník je povinen provést přejímku jak kvantitativní, tak i kvalitativní. Případné rozdíly proti údajům ve faktuře (dodacím listě) je povinen vyznačit a neprodleně informovat dodavatele.

10) Záruka za jakost

 1. a) Technické parametry dodávaných výrobků, jakost a odchylky jsou specifikovány v Technických podmínkách dodavatele.
 2. b) Každý typ desek  výrobků je opatřen Osvědčením o jakosti, s uvedením čísla průvodky výrobní dávky, počtu kusů, záznamem o testování a datem předání na expedici.
 3. c) Osvědčení o jakosti slouží zároveň jako záruční list.
 4. d) Dodavatel odpovídá za zjevné vady zjištěné bezprostředně po dodání. V případě prokázané následné skryté vady odpovídá během smluvené záruční doby. Není-li smluvně ujednáno jinak, je záruční doba dvouletá. Odpovědnost dodavatele za vady zjištěné bezprostředně či vady skryté, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na výrobky a nezpůsobil je dodavatel.
 5. e) Dodavatel nepřebírá záruku za výrobky znehodnocené nevhodným skladováním nebo nevhodnou manipulací.
 6. f) Dodavatel neposuzuje a neodpovídá za vhodnost dodávaného výrobků s ohledem na potřeby zákazníka a účel jednotlivých zakázek. Je výhradně na vlastním posouzení a zkušenostech zákazníka, k jakému účelu je použije, a za to nese zákazník také plnou odpovědnost.

11) Reklamace

 1. a) Naše výrobní možnosti jsou specifikovány Technickými podmínkami. Reklamaci lze uplatnit v případě, odpovídá-li zadání zakázky Technickým a Obchodním podmínkám a její provedení se od těchto liší.
 2. b) Reklamované výrobky musí být vždy vráceny dodavateli. V opačném případě si dodavatel vyhrazuje právo reklamaci nepřijmout.

Zjevné vady, které mohou být zjištěny při přejímce, je zákazník povinen uplatnit jako reklamaci a do 5 dnů doručit písemně dodavateli. Písemná reklamace musí obsahovat specifikaci vady a její rozsah, k jakému účelu byly výrobky zakoupeny a jak bylo se zbožím nakládáno. Zákazník dále uvede, zda hrozí nebezpečí následné škody a jaký nárok z titulu reklamace požaduje. 

Skryté vady, které zákazník zjistil až poté, co na něj přešlo nebezpečí přechodu škody na výrobky (bod 8), je zákazník povinen reklamovat u dodavatele rovněž písemně do 5 dnů po jejich zjištění, a to po dobu trvání záruky za jakost. Do vyřešení reklamace musí být dodané řádně reklamované výrobky skladovány odděleně. 

 1. b) Dodavatel přezkoumá vady výrobků v reklamovaných parametrech a v zákonné lhůtě sdělí své stanovisko zákazníkovi.
 2. c) V případě, že dodavatel uzná reklamaci za oprávněnou, má zákazník nárok na:
 • dodání chybějících výrobků
 • opravu zboží, jestliže budou splněny technické parametry výrobků
 • poskytnutí slevy z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy.
 1. d) Zákazník nemá právo s odkazem na uplatněnou reklamaci nezaplatit faktury za dodané výrobky a není oprávněn ani platby zadržet. V opačném případě se zákazník vystavuje nebezpečí uplatnění sankcí ze strany dodavatele.

12) Vyšší moc

Pokud se výroba zdrží z příčin, které dodavatel nemůže ovlivnit (živelné pohromy, výpadky dodávek energie, vody, atd) a dodací lhůta se prodlouží, protože nastala tzv. vyšší moc nebo nedojde ke splnění dodávky vůbec, není dodavatel povinen nahradit zákazníkovi vzniklé škody.

13) Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky řeší smluvní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem v rámci běžného obchodního styku a ustanovení podle zákona, jimi nezměněná, zůstávají nedotčena. Podpisem kupní smlouvy nebo objednávky zákazník stvrzuje, že se zněním všeobecných obchodních podmínek souhlasí a zavazuje se jimi řídit. 

Revize: 1. února 2016

Close Menu